Wat is supervisie?

Supervisie is een leertraject, waarin voorop staat dat de medewerker leert van zichzelf als professional. Leren is een spiraalvormig proces van handelen, daar een ervaring in opdoen, vervolgens daarop terugblikken en ontdekken dat hij het anders kan doen.

 

Waarom supervisie?

In supervisie onwikkelt de medewerker een reëel beeld over zichzelf en zijn kunnen. Hij leert hoe hij zijn kracht in kan zetten voor projecten en binnen het team. Ook leert hij zijn minder sterke kanten kennen en daarvoor hulp in te roepen als dat nodig is. Supervisie laat een medewerker groeien en ontwikkelen. Zo is hij een waardevolle ondersteuning voor het team. Supervisie kan daarmee strubbelingen in teams opheffen, doordat de communicatie tussen teamleden effectiever, eerlijker en meer transparant gaat verlopen.

Werkwijze

MME biedt supervisie binnen organisaties altijd aan als maatwerk. Samen met het management kijkt MME wat er nodig is om een medewerker, manager of een heel team effectief en in de flow te krijgen. Voor teams werkt MME meestal met een gezamenlijke kick-off, waarin de doelen worden vastgesteld. Daarna volgt een afgesproken reeks bijeenkomsten waarin het team - zo nodig in kleine groepen - supervisie krijgt onder leiding van een of meerdere supervisoren van MME. De reeks wordt, in overleg met het management, afgesloten met een gezamenlijke bijeenkomst met het hele team, waarin afspraken worden gemaakt voor de toekomst.

Wat is intervisie?

Intervisie hoort thuis in zorgorganisaties. Binnen intervisie leren collega’s van elkaar. Bij intervisie worden professionele dilemma's, problemen en casussen vanuit de werkvloer ingebracht en besproken. Medewerkers kunnen elkaar spiegelen, confronteren en met elkaar op zoek gaan naar een oplossing.
Door met elkaar moeilijkheden en mogelijkheden te bespreken, over het vak te sparren, innovaties te delen, houden ze elkaar scherp. Ze blijven in hun werk daardoor alert op wat ze doen en op wat er niet lekker loopt. 

Waarom begeleide intervisie?

Het is lang niet altijd duidelijk hoeveel profijt de medewerkers kunnen hebben van een goed functionerende intervisie binnen het team. Regelmatig blijven medewerkers aan de oppervlakte in plaats van gezamenlijk de kern van het probleem te onderzoeken. In dat geval wordt er vooral gewerkt met het geven van oplossingen en adviezen. Dit heeft vaak te maken met onbekendheid of onjuiste toepassing van adequate intervisie methodieken. Daarnaast kan onveiligheid binnen het team of binnen de organisatie het ook moeilijk maken om zich echt kwetsbaar op te stellen en wordt de kern van het probleem vermeden. 

Werkwijze

MME biedt structuur in de groep door de groepsdynamiek bespreekbaar te maken. MME maakt kwetsbaarheid mogelijk, door goede methodieken voor intervisie aan te reiken, die de veiligheid waarborgen in het experimenteren met reflectie en elkaar confronteren.

MME biedt begeleide intervisie binnen organisaties altijd aan als maatwerk.